Home arrow Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CURSUSSEN TEKENEN- EN SCHILDEREN / WORKSHOPS


Inschrijven
U kunt uzelf of uw kind inschrijven met het aanmeldingsformulier vermeld op deze website: WWW.ATELIERDCF.NL.
Door het ondertekenen en indienen c.q. elektronisch opsturen van het inschrijvingsformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld. Voor inschrijving van kinderen tot 18 jaar is de handtekening c.q. goedkeuring van de ouder/voogd vereist.
Uw schriftelijke of elektronische aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. U ontvangt uiterlijk één week voor het begin van de cursus schriftelijk bericht van uw inschrijving evenals de data. Mochten zich wijzigingen voordoen in de cursus waarop is ingetekend, dan berichten wij u daar tijdig vóór aanvang van de cursus over.
Atelier Different Colorfield, hierna te noemen: Atelier DCF, behoudt zich het recht voor een cursus of andere activiteit te annuleren.

Behandeling aanmeldingen

Uw schriftelijke of elektronische aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst behandeld.
Voor vervolgcursussen hebben cursisten die al als cursist staan ingeschreven voorrang voor deelname boven andere c.q. nieuwe cursisten. Hier geldt dat zittende cursisten uiterlijk één maand voor aanvang van de nieuwe cursus aan Atelier DCF schriftelijk dienen mee te delen dat zij van gemeld voorkeursrecht gebruik wensen te maken.

Betalen van het cursusgeld
Het totale cursusbedrag van zowel de cursussen als de workshops, dient uiterlijk drie weken vóór aanvang cursus c.q. workshop te zijn overgemaakt op een door Atelier DCF op te geven bankrekeningnummer o.v.v. workshop/cursusdatum en naam deelnemer.
Voor een afwijkende betalingsregeling kan uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de betreffende cursus schriftelijk een aanvraag worden ingediend bij Atelier DCF.

Wanbetaling
Indien de cursist niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Atelier DCF zich het recht voor de betreffende cursist uit te sluiten van deelname aan de cursussen c.q. Workshops. De cursist blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting voor de cursusprijs en de eventuele bijkomende kosten.
De overeenkomst met de cursist kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Atelier DCF worden ontbonden. Atelier DCF is in dat geval gerechtigd de totale cursusgelden aan de cursist in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Annulering en restitutie
Annulering kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven. Bij niet tijdig annuleren zijn annuleringskosten verschuldigd van minimaal € 25,00.
In geval van annulering binnen een termijn van twee weken vóór aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats.
Bij tussentijdse beëindiging/opzegging door de cursist blijft de cursist cursusgeld verschuldigd over de rest van de cursusduur. Hier vindt géén restitutie plaats.
In geval van ziekte of ongeval, waardoor de cursist, na overlegging van een medische verklaring, langer dan vier weken geen cursus kan volgen, kan er in onderling overleg worden besloten tot restitutie.

Tarieven

De tarieven staan steeds vermeld bij de activiteit waarop zij van toepassing zijn. Als in het cursusgeld materiaalkosten zijn begrepen (dit voor wat de workshops betreft) dan wordt dat duidelijk aangegeven. Materialen en dergelijke komen in andere gevallen geheel voor rekening van de cursist.

Overige bepalingen
Wijzigingen in de programmering
Atelier DCF heeft het recht om door haar noodzakelijk geachte programmawijzingen aan te brengen.
Tevens heeft Atelier DCF het recht andere docenten in te schakelen, en bij verhindering c.q. lessen die uitvallen door ziekte of andere redenen van de docent die buiten de cursist liggen, zoveel mogelijk te laten vervangen. Lukt vervanging niet dan zal, zulks in onderling overleg, op een later tijdstip deze les worden ingehaald.
Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, dient hiervan tijdig schriftelijk of telefonische mededeling te worden gedaan.
Atelier DCF kent, bij verhindering van de cursist, géén verplichting tot het inhalen van de verzuimde lessen. Er kan in onderling overleg worden gekeken of deze les(sen) op een ander tijdstip in een andere groep (mits hier plaats voor is) worden ingehaald.

Lengte cursussen
De cursussen tekenen en schilderen bestaan uit 10 lessen van 2 uur voor wat de cursussen voor volwassenen betreft en 10 lessen van 1 uur en 45 minuten wat de cursussen voor kinderen betreft. Atelier DCF volgt zoveel mogelijk de reguliere schoolvakanties zoals die door de overheid worden vastgesteld.
Overige bepalingen

Atelier DCF behoudt zich het recht voor om een deelnemer-cursist de toegang tot het atelier te weigeren c.q. cursussen te ontzeggen of om de begeleiding te staken, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op de overige cursisten. Atelier DCF neemt contact op met de cursist als deze zodanig in gebreke blijft, dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer-cursist zelf besproken is.

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Disclaimer

   

Deze website is met alle zorgvuldigheid opgesteld en de maker/eigenaar van deze website stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden mbt tot de inhoud van de site, prijzen of data die genoemd worden. De teksten, foto's en de website zijn eigendom van Different Colorfield en niets uit deze website mag zonder toestemming gekopieerd of anderszijds verspreid worden, zonder de uitdukkelijke toestemming van Different Colorfield.

Voor eventuele aanvullingen of overige vragen, wendt u zich tot het contactformulier.

 

 

Bij voorbaat dank

Marij Heijligers
Atelier Different Colorfield

 

 
< Vorige

Kunst Verhuurplan

Kunst verhuur

Vrijgezellenfeest?

vrijgezellen